Metodika

  • Pedagogické prístupy v súlade s najnovším platným Štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ schváleným Ministerstvom školstva a podporené Rámcovým vzdelávacím programom pre ZUŠ v ČR
  • Projektové vyučovanie (založené na nadväznosti úloh)
  • Nové najmodernejšie výtvarné alternatívy a koncepcie
  • Predstavenie výtvarnej výchovy ako komplexného spôsobu poznávania sveta s podielom všetkých zložiek osobnosti, ako sú senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity

 

Keďže princípy tvorivosti sú pre rôzne ľudské činnosti rovnaké, má výchova umeleckým tvorením priamy význam pre formovanie tvorivosti v iných oblastiach ľudskej činnosti. Výtvarné umenie a výtvarná výchova prijíma impulzy z najrozmanitejších ľudských aktivít i prírodných dejov. V rámci školskej výchovy to predstavuje čo najbohatšie medzipredmetové aj medzizáujmové väzby. Systém takto chápanej výtvarnej výchovy je otvorený - má teda prvky interdisciplinárnych presahov a multimediálnosti.