Poslanie a ciele školy

  • Výchova k tvorivosti
  • Výchovný systém akceptujúci individualitu, citlivosť, sklony a rozdielnosť, vrodené schopnosti robiť pokrok, podnecovanie a uspokojovanie zvedavosti
  • Rozvoj všestrannej osobnosti človeka s celistvým a nadpragmatickým pohľadom na svet (estetické, rozumové, citové vnímanie; výchova k medziľudskej komunikácii a znášanlivosti)
  • Príprava na stredné a vysoké umelecké školy s výtvarným zameraním
  • Štúdium pre deti od 5 rokov
  • Štúdium pre dospelých

 

Tak ako vo vývoji druhu plní umenie funkciu kultivácie - humanizácie, tak aj vo vývine jednotlivca prostredníctvom prapôvodných potrieb prejavu (potreba zanechať stopu, označiť priestor a vec, artikulovať tvar a zvuk, urobiť gesto, predstierať a napodobňovať, interpretovať, hrať sa a preštrukturovávať skutočnosť) - vyjadrovanie sa prostriedkami umenia stále funguje ako vlastné začleňovanie sa jednotlivca do kultúry.