Vyučovanie a školné

  • záruka kvality – vyučujúci s dlhodobou praxou, s plnou kvalifikáciou a s 1. atestačnou skúškou vo výtvarnom odbore, výtvarne činní
  • 1x v týždni 3x45 minút - základné štúdium, štúdium pre dospelých
  • 1x v týždni 2x45 minút - prípravné štúdium
  • rozvrh hodín: 14:00 - 16:15 - prvá skupina, 16:30 - 18:45 - druhá skupina
  • ročné školné v prípravnom a základnom štúdiu: 400 €   /I. polrok september až január 200 €; II. polrok február až jún 200 €)
  • číslo účtu v ČSOB: 4014344590/7500    
  • IBAN SK9075000000004014344590